Nyt fra DREAM

Juni 2019

DREAM har undersøgt effekten af bosætning i udsatte boligområder. Der findes en signifikant negativ effekt på arbejdsmarkedstilknytning, mens der ingen overordnede effekter findes på omfanget af kriminalitet. Undersøgelsen er tilføjet som kapitel 5 i rapporten "Udsatte boligområder i Danmark", der hermed opdateres i forhold til første udgave fra februar.

Maj 2019

DREAM og Danmarks Statistik har offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken. I Statistikbanken kan fremskrivningens forudsætninger omkring fremtidig fertilitet, dødelighed og vandringer ligeledes findes. Fremtidigt indvandringsomfang beskrives i notatet "Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2019".

Marts 2019

DREAM har set nærmere på udviklingen i de offentlige finanser, såfremt det offentlige forbrug i perioden 2020-25 følger det såkaldte "fulde demografiske træk", dvs. det offentlige forbrug følger det demografiske træk samt den generelle velstandsudvikling. Beregningen er beskrevet i baggrundsnotatet "Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug".

Februar 2019

DREAM har for Boligøkonomisk Videncenter set nærmere på udsatte boligområder i Danmark. I rapporten identificeres udsatte boligområder i Danmark gennem perioden 1986-2017, og beboernes karakteristika og adfærdsmønstre analyseres.

December 2018

I arbejdspapiret "Pension Wealth, Preference Heterogeneity and the Impact of Retirement Policies" opstilles og estimeres en model for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Modellen anvendes til at undersøge, hvorvidt stigende pensionsformuer kan lede til, at arbejdsudbudseffekten af tilbagetrækningsreformer, der øger pensionsalderen, dæmpes.

December 2018

DREAM har i samarbejde med Danmarks Statistik udarbejdet en serie af befolkningsfremskrivninger, der har til formål at er at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060 og illustrere betydningen af varierende antagelser vedrørende gruppens demografiske adfærd. En person opgøres som barn af en efterkommer, hvis vedkommende har mindst én forælder, der er efterkommer og ingen forældre af dansk oprindelse. Pr. 1. januar 2018 omfattede befolkningen bestående af børn af efterkommere 24.203 personer, hvoraf flere end 80 pct. er yngre end 15 år og flere end 90 pct. er yngre end 20 år.

Resultater fra analysen indgår i kapitel 8 i rapporten ”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse” udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.

December 2018

På baggrund af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM har vi foretaget en vurdering de samfundsøkonomiske konsekvenser af en vækst på 10 pct. i arbejdskraftens produktivitet i hhv. de forbrugerorienterede ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher og i de erhvervsrettede ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher. Analysen kan læses i notatet "De samfundsøkonomiske konsekvenser af øget produktivitet i de ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher".

Maj 2018

DREAM og Danmarks Statistik har offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken, hvor fremskrivningens forudsætninger omkring fremtidig fertilitet, dødelighed og nettoindvandring ligeledes findes.

Marts 2018

DREAM har set nærmere på konsekvenserne af en lempelse af ejerlejlighedslovens forbud mod at omdanne andels- og udlejningslejligheder til ejerlejligheder. På landsplan vurderes 74 pct. at blive omlagt, idet de har økonomisk incitament hertil. Der er stor geografisk variation i andelen, som vurderes omlagt.

På kort sigt skønnes effekten på ejerboligmarkedet begrænset, mens en betydelig påvirkning af både udbud og efterspørgsel må forventes på længere sigt. Undersøgelsens resultater peger på, at de nye boligtagere på ejerboligmarkedet har et lavere budget til bolig end dem, der i forvejen er på ejerboligmarkedet. Da boligtagerne stort set har samme boligadfærd, kan dette medføre, at prisudviklingen på ejerlejlighedsmarkedet bliver svagere end i situationen, hvor forbuddet ikke ophæves.

Rapporten "Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder" belyser desuden kapitalgevinst, boligomkostning, boligadfærd, regionale aspekter mv. Bemærk, at andelsboliger opført efter 1966 er behandlet i rapportens appendiks C.2 fra side 95.

Rapporten suppleres af "Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme", hvor en tilsvarende undersøgelse er udført for udlejningslejligheder i småejendomme.

Februar 2018

DREAM har set nærmere på arbejdsstyrkens udvikling over de seneste 35 år. Den historiske udvikling i erhvervsfrekvensen beskrives bl.a. ud fra ledighedsudvikling, ændret arbejdsmarkedspolitik og ændret administrativ praksis.

Det findes, at erhvervsfrekvensen kun for ufaglærte og i mindre grad erhvervsuddannede har været negativt påvirket af en såkaldt fortrængningseffekt som følge af, at et gradvist løft i årgangenes uddannelsesniveau har løftet de mere ressourcefulde personer ud af disse grupper. Det betyder eksempelvis, at et yderligere uddannelsesløft for nye årgange af mænd fra ufaglærte til faglærte kun kan forventes at øge erhvervsfrekvensen med omtrent en fjerdedel af den direkte forskel mellem gruppernes erhvervsfrekvenser. Erhvervsdeltagelsen for grupper med en videregående uddannelse ser derimod ud til at være så godt som upåvirket af denne fortrængningseffekt. Desuden findes det, at indtræden på arbejdsmarkedet i en periode med høj strukturel ledighed kan have påvirket en årgangs erhvervsdeltagelse negativt set over livet.

Undersøgelsen er nærmere beskrevet i arbejdspapiret "The Danish Labour Force 1980-2015 — and the importance of education".

Februar 2018

DREAM har ved anvendelse af REFORM modellen analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser af en ændring i det fremtidige uddannelsesniveau. Analysen er rekvireret af Rockwool Fonden. At 10.000 personer løftes fra en grundskoleuddannelse til et højere uddannelsesniveau, har flere effekter. Det ses, at forbrugernes velfærdsmål (det såkaldte EV-mål) vokser med 797 mio. kr. Denne betydelige velfærdsgevinst skyldes primært, at arbejdskraften bliver mere produktiv. I et alternativt eksperiment flyttes 10.000 personer med en humanistisk kandidatgrad til en teknisk kandidatgrad. Her fås en lidt mindre velfærdsgevinst på 475 mio. kr. og her kommer velfærdsgevinsten igen fra en stigning i beskæftigelsens produktivitet. Analysen kan læses i notatet "De samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesfordelingen".

Januar 2018

DREAM har undersøgt de økonomiske gevinster ved ejerskab af bolig i dette årtusinde. Overordnet findes to gevinst-typer: Dels en boligkapitalgevinst givet boligprisudviklingen fra 2000 til 2015. Dels en skattegevinst, da boligafkast blev lempeligere beskattet end afkastet ved en alternativ investering. Undersøgelsen præsenteres i rapporten "Ejerboliger i det 21. århundrede".

December 2017

DREAM har foretaget fremskrivninger af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner. Fremskrivningerne er udført på SMILE, og kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Beregningerne er sammenfattet i dokumentet "Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner".

Rapporter omhandlede hver af de 42 enkeltstående kommuner kan downloades fra Boligøkonomisk Videncenters hjemmeside.

November 2017

DREAM har regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser af en øget arbejdstid for offentlige ansatte som følge af en afskaffelse af den arbejdsgiverbetalte frokostpause. Det antages i beregningerne, at den højere arbejdstid for offentligt ansatte udløser en tilsvarende højere løn. Beregningerne er udført på den makroøkonomiske model DREAM, og beregningerne er beskrevet i baggrundsnotatet "Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation".

Oktober 2017

DREAM har udført tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt indenfor privat biludlejning, boligudlejning og samkørsel. Undersøgelserne er gennemført i DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM og kan downloades via menupunktet "REFORM" under publikationer.

Oktober 2017

Uddannelsesfremskrivning 2017 er offentliggjort.

September 2017

I arbejdspapiret "Uddannelse og evne" opstilles en simpel model for valg af uddannelse givet en persons evner. Modellen kan anvendes til at modellere skift i en populations uddannelsessammensætning. Metoden kan relativt let implementeres i en CGE-model.

Juni 2017

DREAM har regnet på de samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via en forbedret indsats på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet. Beregningerne er foretaget under DREAMs standardantagelser samt under antagelse af, at der er fuldt gennemslag fra uddannelsesniveau over på erhvervsdeltagelse. Beregningerne er beskrevet i baggrundsnotatet ”Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse”.

Maj 2017

DREAM og Danmarks Statistik har offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken.

Januar 2017

DREAM har regnet på den samfundsøkonomiske effekt af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen, så overgangen til førtidspension udskydes med ét henholdsvis to år ved alder 60. Den heraf følgende besparelse i de offentlige udgifter til førtidspension skønnes at forbedre den finanspolitiske holdbarhedsindikator med 0,1 henholdsvis 0,2 pct.point af BNP. Beregningen er beskrevet i baggrundsnotatet "De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen".

December 2016

DREAM har offentliggjort sin "Langsigtede økonomiske fremskrivning 2016". Fremskrivningen omfatter en opdatering af alle dele af det samlede DREAM-system. Dette indbefatter en ny fremskrivning af befolkningsudviklingen, uddannelsesniveauet og arbejdsmarkedstilknytning. Desuden baseres fremskrivningen på en ny mellemfristet fremskrivning, som også på længere sigt har væsentlig betydning for modellens resultater. Fremskrivningens hovedresultat er, at den finanspolitiske holdbarhedsindikator vurderes til 0,7 procent af BNP.

November 2016

I arbejdspapiret "Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model" anvendes den danske statiske multisektor CGE-model REFORM til at analysere, hvorledes den samlede økonomi påvirkes af mindre konkurrence. Desuden vurderes betydningen af markup-heterogenitet, dvs. situationen hvor graden af konkurrence varierer mellem brancherne.

November 2016

DREAM har for Danmarks Vækstråd gennemført en analyse af udviklingen af det danske arbejdsmarked frem mod 2025. Analysens hovedresultat er, at der i perioden 2014-25 forventes opbygget en overefterspørgsel på cirka 85.000 faglærte, omkring 21.000 personer med korte videregående uddannelser og godt 5.000 personer med en erhvervsgymnasial uddannelse. I samme periode forventes der opbygget et overudbud på omkring 57.000 kandidater og Ph.d.’er, godt 34.000 professionsbachelorer, cirka 13.000 akademiske bachelors og omkring 6.000 personer med grundskole eller almen gymnasial uddannelse. Et centralt resultat er, at der ikke opbygges nævneværdigt mismatch for ufaglærte i perioden 2014-25. Hovedårsagen til dette er, at udbud og efterspørgsel efter grundskoleuddannede forventes at falde nogenlunde lige hurtigt.

Det viser sig, at den samfundsøkonomiske effekt af det opbyggede mismatch i meget høj grad afhænger af hvor nemt – eller hvor vanskeligt – det antages at være at erstatte erhvervsfaglige med andre typer arbejdskraft, navnlig højere uddannede. Den såkaldte substitutionselasticitet mellem erhvervsfaglige og andre er helt central. Substitutionselasticiteten mellem erhvervsfaglige og andre er dårligt empirisk belyst på danske (og udenlandske) data. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i elasticiteter estimeret på bredere uddannelsesgrupper. Et ofte anvendt bud på substitutionselasticiteten er 1,6 (se f.eks. Finansministeriet, 2016). Denne elasticitet giver anledning til en gevinst i 2025 svarende til 0,5 pct. af BNP. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2014) benyttes en elasticitet på 0,8. Dette giver anledning til et tab svarende til 0,1 pct. af BNP i 2025. Antages det, at erhvervsfaglige grundlæggende ikke kan erstattes med andre typer uddannelser (eksemplificeret ved en elasticitet på kun 0,15) fås meget betydelige samfundsøkonomiske tab på 4,2 pct. af BNP i 2025.

Hele analysen kan læses i rapporten "Mismatch på det danske arbejdsmarked".

Oktober 2016

Der forventes en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende år. Frem mod år 2020 skønnes den strukturelle arbejdsstyrke således at stige med cirka 94.000 personer i forhold til i dag. I perioden 2020–50 ventes en stigning på yderligere 286.000 personer. Det er blandt hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2016.

Oktober 2016

De Økonomiske Råd har offentliggjort sin seneste rapport Dansk Økonomi, efterår 2016. Vismændene har anvendt DREAM i deres analyser af langsigtet finanspolitisk holdbarhed i kapitel 3.

September 2016

DREAM har vurderet den samfundsøkonomiske effekt af, at virksomheder deler/udlejer overskudskapacitet til andre virksomheder. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM og er beskrevet i notatet "Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder".

September 2016

Den 22.-23. september 2016 deltager DREAM ved "the European Meeting of the International Microsimulation Association (IMA)". På konferencen præsenterer DREAM papiret "Full Integration of a CGE model in a Microsimulation Model: A Recipe".

September 2016

DREAM har offentliggjort Uddannelsesfremskrivning 2016. Fremskrivningen peger på en betydelig stigning i befolkningens uddannelsesniveau de kommende årtier, hvor ungdomsårgange med et relativt højt uddannelsesniveau erstatter de ældste årgange, der i gennemsnit er dårligere uddannet. Stigningen i uddannelsesniveauet i dette års fremskrivning er en smule større end i sidste års fremskrivning.

August 2016

DREAM har regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende det såkaldte økonomiske råderum til skattelettelser. Fokus i notatet er hovedsageligt på, hvorledes den finanspolitiske holdbarhed påvirkes, såfremt råderummet frem til 2025 anvendes til skattelettelser. Analysen er beskrevet i notatet "Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum".

Juni 2016

DREAM har undersøgt hvilken beskæftigelsesandel, der skal til for, at vestlige henholdsvis ikke-vestlige indvandrere har en neutral effekt på den finanspolitiske holdbarhed afhængigt af, hvilken alder indvandrerne har, når de indvandrer til landet. Undersøgelsen er beskrevet i notatet "Beskæftigelsesfrekvenser, indvandrere og finanspolitisk holdbarhed".

Maj 2016

DREAM og Danmarks Statistik har offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken.

Marts 2016

Den 18.-20. april deltager DREAM i Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections. På konferencen præsenterer DREAM papiret "Estimating sub-national behaviour in the Danish microsimulation model SMILE".

Februar 2016

DREAM har regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser af en udfasning af efterlønnen. Undersøgelsen er beskrevet i notatet "Samfundsøkonomiske konsekvenser af en udfasning af efterlønnen".

Februar 2016

DREAM har set nærmere på, hvordan nettobidraget til de offentlige finanser afhænger af oprindelse. Undersøgelsen er beskrevet i notatet "Nettobidrag fra ikke-vestlige indvandrere og effekten af øget beskæftigelse".

Februar 2016

DREAM har regnet på effekten af en hurtigere opnåelse af hensigtserklæringen om en forventet folkepensionsperiode på 14½ år beskrevet i tilbagetrækningsaftalen fra 2011. Beregningen er beskrevet i notatet "De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år".

Februar 2016

DREAM har ansat Søren Skotte Bjerregaard og Maria Andreasen som forskningsassistent.

Januar 2016

DREAM har undersøgt de samfundsøkonomiske konsekvenser af mervækst i sundheds- og hjemmeplejeudgifterne for tre forskellige antagelser omkring det demografiske udgiftstræk: Konstant levetid samt sund- henholdsvis usund aldring. Eksperimenterne er beskrevet i notatet "Følsomhedsanalyse af udviklingen i sundheds- og hjemmeplejeudgifterne".

November 2015

DREAM har undersøgt de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en øget erhvervsdeltagelse for udsatte personer. Undersøgelsen er beskrevet i notatet "Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget erhvervsdeltagelse for udsatte".

November 2015

DREAM har regnet på effekten af en øget indvandring af højt uddannet arbejdskraft. Beregningen er beskrevet i notatet "De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor".

Oktober 2015

DREAMs mikrosimuleringsmodel SMILE er videreudvidet til at fremskrive befolkningensudvikling, familiestruktur, flyttemønstre og boligpræferencer på kommuneniveau.

Modellen tillader således en mere præcis geografisk identifikation af afvandringsområder. Som noget nyt tillades i SMILE 3.0 variation i uddannelsesadfærden på tværs af landsdele, hvilket indirekte giver anledning til geografisk variation i det socioøkonomiske tilhørsforhold. Modelleringen af arbejdsmarkedet er yderligere revideret, idet arbejdsmarkedstilknytningen nu fastlægges med afsæt i befolkningens historiske tilhørsforhold til arbejdsmarkedet.

Fremskrivningens resultater peger mod en fortsat centralisering omkring storbykommunerne samt kommunerne beliggende i fortrinsvis det østjyske område. Omvendt kan der fremadrettet forventes en negativ befolkningsvækst i specielt Vest- og Nordjylland og på Lolland-Falster. Sammen med befolkningens ændrede aldersstruktur og familiemønster tilsiger den fortsatte geografiske forskydning en ændring i boligpræferencerne, der i højere grad rettes mod boliger med en høj omsætningshastighed.

Arbejdet er dokumenteret i rapporten "Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner".

Oktober 2015

Vi har fået nye telefonnumre i DREAM. De nye numre kan ses under "Medarbejdere".

September 2015

DREAM deltager i konferencen "5th World Congress of the International Microsimulation Association (IMA)", hvor DREAMs mikrosimuleringsmodel SMILE præsenteres for en international sammenslutning af forskere indenfor mikrosimulering. Til konferencen er der skrevet et konferencepapir, som kan downloades via menupunktet "Mikrosimulering" under publikationer.

August 2015

DREAM har offentliggjort sin "Langsigtede økonomiske fremskrivning 2015". Fremskrivningen omfatter en opdatering af alle dele af det samlede DREAM-system, dvs. en ny fremskrivning af befolkningsudviklingen, uddannelsesniveauet, arbejdsmarkedstilknytning og en ny kalibrering af den økonomiske model DREAM, der er konsistent med Nationalregnskabet fra 2011. I fremskrivningen vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 0,3 procent af BNP, hvilket er en lille forbedring i forhold til sidst.

Juni 2015

DREAM har undersøgt, hvad der karakteriserer boligejere, som ender på tvangsauktion. Vi finder, at tvangsauktion oftest udløses af en uforudset hændelse såsom ledighed, sygdom eller skilsmisse. Desuden opstilles der to forskellige statistiske modeller, som vurderer den individuelle risiko for, at hver boligejer i Danmark bliver tvangsauktionstruet. Undersøgelsen indgår i rapporten "Tvangsauktioner i Danmark", der er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter og er udarbejdet af Aalborg Universitet og DREAM.

April 2015

DREAM har set nærmere på de makroøkonomiske effekter af øget uddannelse i Danmark. Analysen er foretaget på baggrund af DREAMs nye multisektor CGE-model REFORM med uddannelsesfordelt arbejdskraft. I papiret konkluderes, at Rybczynski-effekterne i Danmark er små, mens en vurdering af skill bias er essentielt for en skønne over uddannelseseffekter mange år frem i tid. Analysen er nærmere beskrevet i arbejdspapiret "Makroeffekt af øget uddannelse i Danmark".

April 2015

DREAM har bygget en ny CGE-model ved navn REFORM. REFORM kan med sine 73 brancher benyttes til detaljerede brancheanalyser af dansk økonomi. Endvidere kan REFORM med sin uddannelsesfordelte arbejdsstyrke benyttes til effektvurderinger af ændringer i uddannelsessammensætningen. REFORM er dokumenteret i arbejdspapiret "REFORM - DREAMs multisektor-CGE-model".

Februar 2015

DREAM har i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed udarbejdet IZA arbejdspapiret "The Impact of Immigrants on Public Finances: A Forecast Analysis for Denmark".

Februar 2015

DREAM har udgivet arbejdspapiret "Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning". I papiret opstilles og estimeres en empirisk model for effekten af økonomiske incitamenter og nedslidning på ældre lønmodtageres tilbagetrækningsbeslutning. Den estimerede model bruges til at fremskrive tilbagetrækningen i et pensionssystem, der er meget mere opsparingsbaseret end i dag.

December 2014

DREAM har gennemført en analyse af en række skatte og afgiftsreformforslag, som finansieres ved lavere offentligt forbrug. Analysen er udført for Dansk Erhverv og er beskrevet i notatet "Forslag til skattereform - harmonisering og sænkelse af skatter".

November 2014

DREAM har udgivet arbejdspapiret "Skill-Biased teknologisk fremskridt i den private sektor i Danmark". I papiret beregnes de arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt fordelt på uddannelsesgrupper for perioden 1980-2005. På baggrund heraf vises det, at det har krævet betydelige teknologiske fremskridt at forklare den historiske udvikling.

Oktober 2014

DREAM deltager i konferencen "European Meeting of the International Microsimulation Association". Her præsenteres DREAMs uddannelsesmodel samt en ny metode til alignment indenfor mikrosimulering. Emnerne er beskrevet i to konferencepapirer, som er tilgængelige via menupunktet "Mikrosimulering" under publikationer.

August 2014

DREAM har offentliggjort sin seneste "Langsigtede økonomiske fremskrivning 2014". Fremskrivningen er baseret på det samlede DREAM-system, der omfatter en fremskrivning af den samlede danske befolkning, befolkningens uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning samt den økonomiske model DREAM.

Finanspolitikken vurderes med en holdbarhedsindikator på -0,1 at være så godt som holdbar, hvilket er på linje med de seneste skøn fra Regeringen og De Økonomiske Råd. Hermed er der ikke sket de store ændringer siden sidste rapport fra 2013, hvor holdbarhedsindikatoren var -0,0. Fremskrivningen omfatter en opdatering af alle dele af det samlede DREAM-system, dvs. en ny befolkningsfremskrivning, uddannelsesfremskrivning, socio-økonomisk fremskrivning og en ny kalibrering af den økonomiske model DREAM, der er konsistent med Nationalregnskabet fra 2009. Der er i forløbet indregnet relevante politikker vedtaget efter kalibreringsåret 2009. Alle relevante vedtagne politikker fra 2009 og tidligere er medtaget i selve kalibreringen.

Maj 2014

DREAM har set nærmere på en ofte anvendt analysemetode, der blandt andet anvendes til måling af arbejdsudbudseffekten af skatteændringer. Det drejer sig om den såkaldte differences-in-differences model anvendt på paneldata og med overlappende differencer. Analysen indikerer, at metoden fører til en kraftig undervurdering af effekten på den skattepligtige indkomst – under plausible omstændigheder en undervurdering på 50 procent eller mere. Metoden har for nylig været anvendt til at estimere effekten af danske skatteændringer. Analysen er beskrevet nærmere i arbejdspapiret ”The Differences-in-Differences Approach with overlapping differences - Experimental Verification of Estimation Bias”.

Maj 2014

DREAM har udgivet arbejdspapiret "Sektorforskydninger i en multisektor CGE-model med asymmetrisk vækst". I papiret analyseres sektorforskydninger i en multisektor CGE-model med CES-produktionsfunktioner og asymmetrisk Harrod-neutral teknologisk vækst.

Maj 2014

DREAM og Danmarks Statistik har offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken.

Maj 2014

De Økonomiske Råd har den 27. maj offentliggjort sin seneste vismandsrapport Dansk Økonomi, forår 2014. Vismændene har anvendt den økonomiske model DREAM til at vurdere finanspolitikkens holdbarhed.

April 2014

DREAM har gennemført en analyse af de samfundsøkonomiske gevinster ved at tiltrække internationale studerende til hele kandidatuddannelser i Danmark. Analysen er beskrevet i notatet "Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande med uddannelsesspecifik udvandringssandsynlighed" og er udført for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Marts 2014

DREAM har beregnet de langsigtede makroøkonomiske virkninger af at hæve produktivitetsvæksten i den offentlige sektor. Beregningerne er udført for Produktivitetskommissionen og er beskrevet i notatet "Produktiviteten i den offentlige sektor".

Marts 2014

DREAM har udgivet arbejdspapiret "Imputeret forbrug over livscyklussen". I papiret beregnes individers private forbrug i perioden 2000-2009 ved anvendelse af registerdatainformation om deres disponible indkomst og nettoformue.

Februar 2014

DREAM har leveret en række beregninger til DAs arbejdsmarkedsrapport 2013. Beregningernes forudsætninger og hovedresultater er beskrevet i seks baggrundsnotater, der er tilgængelige via menupunktet "Publikationer".

Januar 2014

Med afsæt i DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning fra 2013 er beregnet generation 2013s forventede mellemværende med den offentlige sektor over et livsforløb. Endvidere er de samfundsøkonomiske konsekvenser af et lavere indvandringsomfang fra ikke-vestlige lande analyseret. Forudsætningerne er dokumenteret i baggrundsnotaterne "Nutidsværdi af nettobidrag - sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande" og "Mindre årligt indvandringsomfang fra ikke-vestlige lande". Beregningerne er rekvireret af Rockwoolfondens Forskningsenhed og anvendes i arbejdspapiret "Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser".

Januar 2014

DREAM har offentliggjort Uddannelsesfremskrivning 2013. Resultatmæssigt peger dette års uddannelsesfremskrivning på en lille stigning i uddannelsesniveauet set i forhold til sidste års fremskrivning, i hvilken niveauet var markant højere end året før. I forlængelse af uddannelsesfremskrivningen har DREAM udarbejdet en visualisering af ungdomsårgang 2015s fremskrevne vej gennem uddannelsessystemet. Visualiseringen kan findes her.

Januar 2014

DREAM har beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser ved opkvalificering af ufaglærte og faglærte. Antagelser og resultater er sammenfattet i baggrundsnotatet "Samfundsøkonomiske konsekvenser ved opkvalificering af ufaglærte og erhvervsfaglige". Beregningen er udført for 3F og Kraka, og den er ligeledes tilgængelig på Krakas hjemmeside.

December 2013

DREAM deltager i konferencen "4th General Conference of the International Microsimulation Association", hvor DREAMs mikrosimuleringsmodel SMILE præsenteres for en international sammenslutning af forskere indenfor mikrosimulering. Til konferencen er der skrevet fem konferencepapirer omhandlende SMILE. Papirerne er tilgængelige via menupunktet "Mikrosimulering" under publikationer.

September 2013

DREAM har beregnet de samfundsøkonomiske effekter af, at produktiviteten i den offentlige sektor stiger mens serviceniveauet holdes konstant. Beregningen er udført for Dansk Erhverv og er beskrevet i notatet "Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau".

August 2013

DREAM har den 8. august offentliggjort sin "Langsigtede økonomiske fremskrivning 2013". Fremskrivningen er baseret på det samlede DREAM-system, der omfatter en fremskrivning af den samlede danske befolkning, befolkningens uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning samt den økonomiske model DREAM. Fremskrivningens hovedresultat er, at finanspolitikken vurderes til at være så godt som holdbar.

August 2013

Fra august 2013 er DREAMs telefonnummer ændret til 33 33 06 56. Samtidig har alle ansatte fået nye telefonnumre, som kan ses under "Medarbejdere". I en overgangsperiode vil de gamle telefonnumre stadig være brugbare.

Juli 2013

DREAM har udgivet arbejdspapiret "Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet". Papiret er et baggrundsnotat til den seneste vismandsrapport. I papiret beskrives en ny model og estimationsteknik i relation til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Den estimerede model bruges til fremskrive tilbagetrækningsadfærden for fremtidige seniorer.

Maj 2013

DREAM har ansat Esben Hvid Jørgensen som forskningsassistent.

April 2013

DREAM har udarbejdet en boligøkonomisk rapport, hvor efterspørgslen efter boliger i Danmark fremskrives til år 2040. Til fremskrivningen har DREAM udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel, der fremskriver boligefterspørgslen på baggrund af den demografiske udvikling inklusiv samlivsmønster.

Rapporten "Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel" dokumenterer fremskrivningsmetoden og fremskrivningens resultater. Rapporten er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter. Der kan desuden findes en rapportbeskrivelse og en mere uddybende sammenfatning af rapporten, der kort beskriver fremskrivningsmetoden og fremskrivningens hovedresultater.

April 2013

Anne-Line Koch Helsø er tiltrådt som forskningsassistent ved DREAM.

April 2013

DREAM og Danmarks Statistik har den 28. april offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken. DREAMs dokumentation af fremskrivningens resultater og de bagvedliggende forudsætninger kan ses her.

Marts 2013

DREAM har ansat Grane H. Høegh og Tobias Markeprand.

Februar 2013

DREAM har udgivet arbejdspapiret "En ny mellemfristet holdbarhedsindikator". I papiret beskrives to mål for den mellemfristede holdbarhed: (i) hvor langt er den faktiske gældskvote fra en given gældskvotemålsætning til et bestemt tidspunkt og (ii) økonomiens holdbarhed, hvis gældskvoten holdes konstant fra et givet tidspunkt og frem efter.

DREAM har ansat Stephanie Koefoed Rebbe som fuldmægtig og Peter Lihn Jørgensen som forskningsassistent. Stephanie har hidtil været ansat som forskningsassistent.

December 2012

DREAM har udgivet arbejdspapirerne "Den offentlige sektor i en voksende økonomi" og "Estimation af CES-produktionsfunktioner med Törnqvist- eller Paasche-kædeprisindekset som approksimation for CES prisindekset".

Oktober 2012

DREAM har offentliggjort Uddannelsesfremskrivning 2012. Fremskrivningen bygger på en nyudviklet uddannelsesmodel, der adskiller sig fra den tidligere ved metodisk at basere sig på mikrosimulering. Fremskrivningens hovedresultater beskriver en generel stigning i uddannelsesniveauet over tid. Fremskrivningsmetoden og fremskrivningens hovedresultater er beskrevet i rapporten Uddannelsesfremskrivning 2012.

I forlængelse af uddannelsesfremskrivningen har DREAM udarbejdet en visualisering af overgangene mellem igangværende uddannelser. Visualiseringen kan findes her.

Oktober 2012
DREAM har udarbejdet en boligøkonomisk rapport, hvor huslejereguleringen på det private udlejningsboligmarked undersøges med udgangspunkt i registerdata. Rapporten er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter og kan findes her. Der kan desuden findes en rapportbeskrivelse her.
September 2012
DREAM har ansat Hans Bækgaard som chefkonsulent.
September 2012
Rambøll har rekvireret beregninger fra DREAM som bidrag til rapporten "Arbejdsindvandring i Danmark", som Rambøll har udarbejdet for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. DREAMs analyse er beskrevet i baggrundsnotatet "Vurdering af betydningen af arbejdsindvandring".
August 2012
DREAM har for Slotsholm A/S lavet beregninger til rapporten "Samfundsøkonomiske konsekvenser af bedre luftkvalitet i grundskolen". Analysen er beskrevet i baggrundnotatet "De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole".
Juli 2012
DREAM har for Dansk Erhverv analyseret de økonomiske effekter af en mulig skattereform. Analysen er beskrevet i baggrundnotatet "Beregning af en skattereform".
Juni 2012
DREAM har i forbindelse med Dansk Industri's 2020-plan analyseret effekten af en række reformforslag. Analysen er beskrevet i baggrundnotatet "Analyse af 11 reformforslag".
Maj 2012
DREAM og Danmarks Statistik har den 2. maj offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken.
April 2012
Onsdag den 25. april afholdt DREAM et seminar om DREAM-modellen. Slides fra de tre præsentationer kan downloades her: "Præsentation af DREAM", "Eksempel på anvendelse" og "Kalibrering og dannelse af grundforløb".
April 2012
For tænketanken DEA har DREAM beregnet de forventede konsekvenser af en opnåelse af målsætningen om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Analysen er beskrevet i baggrundsnotatet "Opnåelse af 60 pct. målsætningen".
Februar 2012
DREAM har for Dansk Arbejdsgiverforening analyseret betydningen af forskellige alternative scenarier for tilbagetrækning, offentligt forbrug, arbejdstid og udvidelse af arbejdsstyrken. En analyse af betydningen af tilbagetrækning og vækst i offentlige sundhedsudgifter kan findes her. En analyse af finanspolitisk holdbarhed og offentligt forbrug kan findes her. Notat om betydningen af en forøget ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor kan findes her. En analyse af de krav der skal stilles til henholdsvis arbejdsstyrke eller arbejdstid såfremt Danmark i 2020 skal være blandt de 10. rigeste lande i verden kan findes her.
Februar 2012
DREAM har ansat Andreas Østergaard Iversen som fuldmægtig.
Januar 2012
Niels Erik Kaaber Rasmussen er tiltrådt som fuldmægtig ved DREAM.
November 2011
Weekendavisen bragte den 28. oktober en artikel, som indeholdt en kritik af DREAM-modellen. Her kan du se DREAMs svar på kritikken.
Oktober 2011
DREAM har ansat Thomas Nyvang Petersen som fuldmægtig.
September 2011

DREAM har den 26. september offentliggjort sin "Langsigtede økonomiske fremskrivning 2011". Fremskrivningen er baseret på det samlede DREAM-system, dvs. en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolkningsregnskab og den økonomiske model DREAM.

Med henblik på den langsigtede vurdering af finanspolitikken foretager DREAM en fremskrivning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, der er dokumenteret i rapporten "Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2011".

August 2011

For AK-Samvirke har DREAM beregnet de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres. Analysen er udført med DREAMs pensionsmodel, og resultaterne er beskrevet i arbejdspapiret "Efterlønssatser med Reformpakken 2020".

August 2011

Liberal Alliance offentliggjorde den 9. august en reformpakke for Danmark. DREAM har beregnet de langsigtede konsekvenser for den finanspolitiske holdbarhed. Tekniske baggrundsnotater af DREAMs analyse kan findes her og her.

Maj 2011

De Økonomiske Råd har den 31. maj offentliggjort sin seneste vismandsrapport Dansk Økonomi, forår 2011. Vismændene har anvendt den økonomiske model DREAM til at vurdere finanspolitikkens holdbarhed og troværdighed.

Som en del af arbejdet med rapporten har DREAM i samarbejde med De Økonomiske Råds Sekretariat udviklet en model til fremskrivning af antal efterlønsmodtagere. Fremskrivningsmetoden er dokumenteret i publikationen "Antallet af efterlønsmodtagere fremover".

Maj 2011

DREAM og Danmarks Statistik har den 4. maj offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Fremskrivningen er opdateret med den registrerede udvikling i befolkningen frem til primo 2011, mens fremskrivningsmetoden følger sidste års fremskrivning.

Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken:

 • FRDK111: Befolkningsfremskrivning 2011 efter alder, køn, herkomst og landegruppe,
 • FRDK211: Befolkningens bevægelser efter bevægelsesart, herkomst og landegruppe.
 • Marts 2011
  Joachim Borg Kristensen er tiltrådt som fuldmægtig ved DREAM.
  Februar 2011
  DREAM har ansat João Miguel Ejarque som specialkonsulent.
  Januar 2011
  DREAM har den 20. januar offentligtgjort sin seneste uddannelsesfremskrivning, som i størst muligt omfang er en opdatering af sidste års fremskrivning. Fremskrivningens resultater samt det analytiske grundlag for fremskrivningen er beskrevet i dokumentet "Uddannelsesfremskrivning 2010".
  Oktober 2010
  For Klimakommissionen har DREAM udviklet en generel ligevægtsmodel til vurdering af de langsigtede samfundsmæssige omkostninger ved en omlægning til en totalt fossil-fri dækning af energibehovet. Beskrivelse af model, data og analyser findes i arbejdspapiret "En lille generel ligevægtsmodel med energitjenester".
  September 2010
  Artiklen "Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed" er publiceret i Nationaløkonomisk Tidsskrift. Arbejdspapiret af samme navn kan downloades under Publikationer.
  Juni 2010

  De Økonomiske Råd har offentliggjort sin seneste vismandsrapport Dansk Økonomi, forår 2010. Vismændene har anvendt DREAM-systemet i deres analyse af den langsigtede finanspolitiske holdbarhed.

  Maj 2010

  DREAM og Danmarks Statistik har den 18. maj offentliggjort sin første fælles landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark.

  Befolkningsfremskrivningens forudsætninger samt beregningsmetode følger i vidt omfang de seneste års befolkningsfremskrivninger fra DREAM, men samordningen med Danmarks Statistik har betydet et skift i valg af oprindelsesfordeling. Resultaterne fra 2010-fremskrivningen sammenholdes i hovedtræk med DREAMs 2009-fremskrivning i notatet "Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 2010 med DREAMs 2009-fremskrivning", mens en udførlig dokumentation af de anvendte metoder findes i rapporten "Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2010".

  Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik og kan ses i publikationen Nyt Fra Danmarks Statistik. Fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken:

  FRDK110: Befolkningsfremskrivning 2010 efter alder, køn, herkomst og landegruppe,

  FRDK210: Befolkningens bevægelser efter bevægelsesart, herkomst og landegruppe.

  Oktober 2009

  DREAM har den 8. oktober offentliggjort den nyeste langsigtede økonomiske fremskrivning. Fremskrivningen er baseret på det samlede DREAM-system, dvs. en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolkningsregnskab samt den økonomiske model DREAM.

  DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2009 tager udgangspunkt i et strukturrenset basisår og modellen er udvidet til 9 sektorer med fem energierhverv, ligesom grundforløbet indeholder en vurdering af skattereformen (Forårspakke 2.0). Forudsætningerne bag dette års fremskrivning samt fremskrivningens hovedresultater er beskrevet i rapporten "Langsigtet økonomisk fremskrivning 2009".

  Dansk Arbejdsgiverforening har udgivet "Arbejdsmarkedsrapport 2009", som hander om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannede. En specialkørsel af DREAMs uddannelsesmodel samt DREAMs uddannelsesfordelte befolkningsregnskab er anvendt i kapital 5 til at give et skøn over fremtidens udbud af erhvervsuddannede.

  September 2009

  DREAM har den 15. september offentliggjort en opdateret uddannelsesfremskrivning samt sin årlige fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning, det såkaldte befolkningsregnskab. Begge fremskrivninger har siden den seneste offentliggørelse gennemgået en større metodemæssig opdatering.

  Uddannelsesfremskrivningen er udvidet, så den fremskrevne befolkning nu også er opdelt efter oprindelse. Desuden er datagrundlaget ændret, hvilket har givet mulighed for at udvide den anvendte uddannelsesgrupperingen til en gruppering indeholdende 12 uddannelsesgrupper, som svarer til UNI-C's hovedgrupper. Endelig er fremskrivningen opdateret med den seneste studiemæsigge adfærd frem til og med primo 2008. Uddannelsesfremskrivningens resultater samt det analytiske grundlag for fremskrivningen er foreløbigt beskrevet i dokumentet "Uddannelsesfremskrivning 2009". I løbet af uge 39 kan en opdateret og mere fyldestgørende dokumentation downloades fra DREAMs hjemmeside.

  Befolkningsregnskabet fremskriver befolkningens arbejdsmarkedstilknytning. I forhold til fremskrivningsmetoden anvendt ved de seneste års fremskrivninger er det i DREAMs befolkningsregnskab 2009 nyt, at den langsigtede udvikling i arbejdsstyrken vil afhænge af befolkningens uddannelsesniveau, idet erhvervsfrekvenserne tillades at variere på tværs af uddannelsesgrupper. Fremskrivningsmetoden samt fremskrivningens hovedresultater er dokumenteret i dokumentet "Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Befolkningsregnskab 2009".

  DREAM har den 1. september offentliggjort sin årlige befolkningsfremskrivning for Danmark. Fremskrivningens resultater samt det analytiske grundlag for fremskrivningen er beskrevet i dokumentet "Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2009".

  August 2009

  I forbindelse med, at Arbejdsmarkedskommissionen har offentliggjort sin slutrapport med sine endelige forslag til reformer af det danske arbejdsmarked, har DREAM offentliggjort rapporten "Samfundsøkonomiske konsekvenser af hurtigere studiegennemførelse og studiestart", som er en analyse foretaget for Arbejdsmarkedskommissionen.

  Juni 2009

  Tirsdag den 1. september 2009 udkommer DREAM i en ny distribution til vore abonnenter, og i samme forbindelse offentliggøres DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2009. I det nye grundforløb er de vigtigste modelændringer, at DREAM-modellen er udvidet til 9 sektorer med fem energierhverv, ligesom fremskrivningen vil tage udgangspunkt i et strukturrenset basisår. Desuden vil grundforløbet indeholde en vurdering af skattereformen (Forårspakke 2.0).

  Senest ved offentliggørelsen af DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2009 vil den nyeste version af DREAMs øvrige fremskrivninger blive offentliggjort. Disse vil være opdateret med den seneste registrerede udvikling i fremskrivningernes datagrundlag, ligesom der er foretaget flere modeltekniske udvidelser.

  December 2008

  DREAM har den 9. december offentliggjort sin årlige befolkningsfremskrivning for Danmark. Bortset fra visse mindre ændringer er fremskrivningen i så vidt muligt omfang en opdatering af fremskrivningen fra 2007, hvor opdateringen består af den registrerede udvikling i befolkningen frem til primo 2008. Fremskrivningens resultater samt det analytiske grundlag for fremskrivningen er beskrevet i dokumentet "Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2008".

  Oktober 2008

  DREAM har ansat Thomas Thomsen som specialkonsulent.

  Marianne Frank Hansen er blevet forfremmet til specialkonsulent, og Jonas Zangenberg Hansen, der hidtid har været ansat som forskningsassistent, er ansat som fuldmægtig.

  September 2008

  Henrik Fosse er fratrådt sin stilling som fuldmægtig ved DREAM for at indgå som Ph.D.-studerende ved Økonomisk InstitiutCopenhagen Business School.

  Maj 2008

  De Økonomiske Råd har offentliggjort sin seneste vismandsrapport Dansk Økonomi, forår 2008. Vismændene har anvendt DREAMs opsparingsmodel i deres analyse af opsparing, som har til formål at dokumentere husholdningernes opsparingsadfærd og belyse, hvordan skatte- og overførselssystemet påvirker incitamenterne til opsparing og til at placere opsparingen i forskellige typer af aktiver.

  Januar 2008

  DREAM har den 16. januar offentliggjort sin langsigtede økonomiske fremskrivning. Forudsætningerne bag dette års fremskrivning samt fremskrivningens hovedresultater er beskrevet i rapporten "Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007".

  I samme forbindelse er den årlige befolkningsfremskrivning for Danmark offentliggjort. Fremskrivningens resultater samt det analytiske grundlag for fremskrivningen er beskrevet i dokumentet "Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2007".

  December 2007

  DREAM har den 18. december offentliggjort sin nye uddannelsesmodel, som opsplitter den nationale befolkningsfremskrivning på igangværende og højest fuldførte uddannelse. Modellen er dokumenteret i dokumentet "En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem". Klik her for at hente rapporten.

  August 2007

  DREAM har ansat Martin Aarøe Christensen som fuldmægtig.

  Juni 2007

  Fra mandag den 18. juni flytter DREAM til Amaliegade 44. Hvis man vil i kontakt med os kan man fortsat bruge de gamle e-mail-adresser, men telefonnumrene udskiftes med nye (se kontaktinformation).

  Henrik Fosse er tiltrådt som fuldmægtig ved DREAM.

  April 2007

  Peter Stephensen er ansat som forskningschef.

  Marts 2007

  DREAM har ansat Sune Enevoldsen Sabiers som specialkonsulent og Jens Sand Kirk som forskningsassistent.

  Januar 2007

  Peter Stephensen er blevet udnævnt til konstitueret Forskningsleder per 1. februar.

  December 2006

  Lars Haagen Pedersen er blevet udnævnt til sekretariatschef i Det Økonomiske Råd og tiltræder sin nye stilling den 1. februar 2007. For yderligere information se pressemeddelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

  November 2006

  DREAM har den 28. november offentliggjort sin langsigtede økonomiske fremskrivning med titlen "Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen". Klik her for at hente rapporten. Sammen med rapporten er der offentliggjort en pressemeddelelse, som kan findes her.

  September 2006

  DREAM har nu fået en engelsk version af hjemmesiden.

  DREAM har lavet en interaktiv befolkningspyramide med historisk data fra 1835-2005 og den seneste befolkningsfremskrivning til 2006-2104.

  Juni 2006

  DREAM har den 30. juni offentliggjort den årlige befolkningsfremskrivning for Danmark. Der er udarbejdet to dokumenter, som beskriver henholdsvis fremskrivningens resultater og det analytiske grundlag for fremskrivningen af den aldersbetingede restlevetid.

  Befolkningsfremskrivningens hovedresultater er beskrevet i "Hovedresultater af DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning", mens en mere detaljeret gennemgang af befolkningsfremskrivningen findes i "Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2006".

  Udviklingen i den aldersbetingede restlevetid i befolkningsfremskrivningen er baseret på en analyse af den historiske udvikling. Denne analyse er beskrevet i "Forventet levetid for forskellige aldersgrupper - En anvendelse af Lee-Carter metoden på danske data".

  Marts 2006
  Onsdag den 22. marts kl. 12:00-14:00 afholdes seminaret, "The Use of the Danish OLG-Model DREAM to Assess Alternative Strategies Towards Fiscal Sustianability", på Aalborg Universitet ved Lars Haagen Pedersen. Efterfølgende, fra 14:00-16:00, inviterer Aalborg Frit Forum til debat mellem Stefano Zambelli og Lars Haagen Pedersen. Stefano Zambelli er professor ved Økonomi på AAU og har kritiseret DREAM modellen og rational choice.
  Februar 2006
  Torsdag den 23/2-2006 kl. 15.00 inviterer Dansk Selskab for Operationsanalyse (DORS) til arrangementet "DREAM og Velfærdskommisionens matematik" på DTU. Oplægsholdere vil være Benn Vestergaard, DREAM-gruppen, og Arne Stolbjerg Drud, ARKI Consulting & Development A/S.
  Lars Haagen Pedersen er genindtrådt som forskningsleder af DREAM.
  December 2005
  Velfærdskommissionens slutrapport Fremtidens velfærd - vores valg er blevet offentliggjort. Velfærdskommissionen baserer dele af deres analyse på beregninger med DREAM.
  November 2005
  DREAM tilbydes nu i en version der løses i 1-årige intervaller (i stedet for tidligere 5-årige intervaller) til abonnenter.
  Oktober 2005
  Artiklen "Immigration, Integration and Fiscal Sustainability" og arbejdspapiret "Poor parents, rich children? - A hundred years of distribution" er blevet tilføjet under Publikationer.
  Juni 2005
  ADAM og DREAM arrangerer 22. -24. juni en international workshop for modeløkonomer (makroøkonometriske og AGL-modeller) på Egelund Slot ved Hillerød.
  Marts 2005
  Velfærdskommissionens debatoplæg og analyserapport Fremtidens velfærd og globalisering er blevet offentliggjort. Velfærdskommissionen baserer dele af deres analyse på beregninger med DREAM.
  Januar 2005
  Morten Lobedanz Sørensen er blevet forfremmet til specialkonsulent.
  December 2004
  DREAM har den 21. december offentliggjort sin regionale befolkningsfremskrivning 2004. En redegørelse for resultater og metode kan læses her.
  Martin Eggert er tiltrådt som forskningsassistent ved DREAM pr. 1. december 2004.
  November 2004
  Det Økonomiske Råd har offentliggjort sin seneste vismandsrapport Dansk Økonomi, efterår 2004. Vismændene har anvendt DREAM i deres analyser af det danske indkomstskattesystem og skattestop.
  DREAM har den 23. november offentliggjort sin landsdækkende befolkningsfremskrivning 2004. En redegørelse for resultater og metode kan læses her.
  Juni 2004
  Tobias Markeprand er fratrådt sin stilling som fuldmægtig ved DREAM for at indgå som Ph.D.-studerende ved Økonomisk Institiut på København Universitet.
  Rapporten Offentlige udgifter, finanspolitisk holdbarhed og indkomstfordeling blandt fremtidens pensionister er nu tilgængelig fra vores site. Se under Finanspolitisk holdbarhed eller i den kronologiske liste.
  Maj 2004
  Velfærdskommissionens debatoplæg og analyserapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv er blevet offentliggjort. Velfærdskommissionen baserer dele af deres analyse på beregninger med DREAM.
  Det Økonomiske Råd har offentliggjort sin seneste vismandsrapport Dansk Økonomi, forår 2004. Vismændene har anvendt DREAM til deres analyser i flere kapitler i rapporten.
  Kim Christensen er tiltrådt som fuldmægtig ved DREAM.
  April 2004
  Cathrine Marie Gruno er tiltrådt som forskningsassistent ved DREAM pr. 15. april 2004.
  Kalibrering af DREAM til basisåret 2001 og udarbejdelse af nyt grundforløb er færdiggjort.
  Marts 2004
  De to artikler "Indvandring og integration - Betydning for samfundsøkonomi og det offentlige budget" og "Indvandringens betydning for den offentlige økonomi", der er publiceret i henholdsvis Samfundsøkonomen og Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed kan nu downloades. Se efter artikler i under emnerne Finanspolitisk holdbarhed, Indvandring og integration eller i den kronologiske liste.
  Februar 2004
  DREAM har udarbejdet rapporten "Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed" for en arbejdsgruppe nedsat af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Rapporten kan hentes her.
  Vores website er blevet opdateret i såvel udseende som indhold. Som noget nyt har vi indført en mere struktureret organisering af de dokumenter, der er tilgængelige i elektronisk form. Brug menuen til venstre til at finde rundt på vores site.
  DREAM er ude i en ny distribution til vore abonnenter. Distributionen hedder 'Februar 2004' og er en vedligeholdelsesfrigivelse. Kontakt venligst Anders Due Madsen for en beskrivelse af model-ændringerne eller Morten Lobedanz Sørensen for at træffe aftale om installationshjælp.
  Januar 2004
  Lars Haagen Pedersen har fået bevilget orlov for at indtræde som sekretariatschef i Velfærdskommissionens sekretariat. Poul Schou er blevet konstitueret som ny forskningsleder for DREAM.
  Anders Due Madsen er blevet forfremmet til specialkonsulent.
  Afdelingschef Jakob Hald indtræder i stedet for Per Callesen som Finansministeriets repræsentant i DREAMs bestyrelse.
  Professor Niels Haldrup indtræder i stedet for Torben M. Andersen som repræsentant for Økonomisk Institut ved Århus Universitet i DREAMs bestyrelse.
  Institutleder ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Troels Østergaard Sørensen er udpeget som ny formand for bestyrelsen.