Introduktion til DREAMs mikrosimuleringsmodel SMILE

DREAM udvikler og vedligeholder mikrosimuleringsmodellen SMILE, Simulation Model for Individual Lifecycle Evaluation. Det essentielle ved en mikrosimuleringsmodel er, at den tager udgangspunkt i enkelte individer (frem for grupper af individer), for eksempel personer eller familier.

Fremskrivningsmetoden

Fremskrivningerne med SMILE baseres på en initialbefolkning af personer, hvor man til hver person registrerer en række karakteristika såsom køn, alder, uddannelsesniveau, familietype mv. Det registreres desuden, hvilken familie personen tilhører, ligesom familiens bolig noteres. I simuleringen fremskrives det resterende livsforløb for hvert enkelt individ i initialbefolkningen. Fremskrivningen sker i diskret tid, dvs. i tidsintervaller, der i dette tilfælde er af ét års varighed. Under en simulation opdateres karakteristika for hver person i populationen, efterhånden som tiden går. Opdateringen sker ved, at hver enkelt person mellem hvert tidsinterval udsættes for en række mulige hændelser. For en person kan hændelserne for eksempel være at påbegynde eller færdiggøre en uddannelse, at føde et barn (hvis kvinde), at dø osv. Hændelser for en familie for eksempel kan være at blive gift eller skilt, flytte til en anden bolig mv. For at afgøre om en hændelse indtræffer, stilles hver person et ja-nej spørgsmål, der afhænger af personens karakteristika. Dette kan for eksempel være at spørge en enlig 30-årig mand, om han vil finde en partner i løbet af det følgende år.

Hvorvidt svaret er ’ja’, bestemmes tilfældigt med en overgangssandsynlighed, der ud fra individets karakteristika angiver, hvor sandsynligt det er, at hændelsen indtræffer. I eksemplet ovenfor vil sandsynligheden angive, hvor sandsynligt det er, at en enlig 30-årig mand finder en partner i løbet af det følgende år. Overgangssandsynligheder, der angiver, om et individ vil opleve en bestemt hændelse indenfor et givet år, beregnes typisk ud fra historiske observationer. Hvis hændelsen indtræffer, vil effekten heraf blive implementeret i modellen. I dette eksempel kræver det, at en enlig kvinde har svaret ’ja’ til spørgsmålet om, hvorvidt hun vil finde en partner. Hermed kan disse to danne et par. I den følgende periode vil manden ikke blive stillet samme spørgsmål, da han allerede er i et par. Hvis hændelsen derimod ikke indtræffer, vil individet blive udsat for samme spørgsmål i den følgende periode. På denne måde er det muligt at simulere det resterende livsforløb for alle individer i initialpopulationen og derved lave langsigtede fremskrivninger.

Et eksempel på en simpel illustrativ mikrosimuleringsmodel, som fremskriver befolkningsudviklingen på baggrund af fødsler og dødsfald, kan ses i boks 1 (fra side 2) i sammenfatningen af rapporten "Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel". I rapporten anvendes SMILE til en langsigtet fremskrivning af boligefterspørgslen på det danske boligmarked.

Mikrosimuleringsmodellen SMILE

SMILE tager udgangspunkt i den samlede danske befolkning i et givet år. Modellen fremskriver det resterende livsforløb for denne initialbefolkning ligesom befolkningen udvides ved fødser og indvandring. Resultatet er en fremskrivning af antallet af husholdninger i Danmark idet der tages højde for husholdningernes sammensætning. Dermed får man en fremskrivning af antal enlige voksne, antal voksne i par og antal hjemmeboende børn hørende til hver husholdning. Alle husholdninger tilknyttes én bolig, som husholdningen bor i. Boligen vil afhænge af husholdningens sammensætning, så for eksempel studerende eller ældre husholdninger typisk efterspørger en mindre lejebolig, og husholdninger med børn typisk efterspørger en ejerbolig i form af et parcelhus.

Antallet af husholdninger fremskrives på baggrund af den forventede befolkningsudvikling inklusiv samlivsmønster. Der skønnes over udviklingen i den samlede befolkning ved at fremskrive de hændelser, som afgør befolkningsudviklingen: Befolkningen vokser som følge af fødsler og indvandring og falder på grund af dødsfald og udvandring. På baggrund af dette er det muligt at fremskrive udviklingen i det samlede antal husholdninger. Det sker ved at fremskrive de begivenheder, der bestemmer befolkningens samlivsmønster: Antallet af husholdninger øges, når et eksisterende par splittes, eller når et hjemmeboende barn flytter hjemmefra. Modsat vil antallet af husholdninger blive reduceret ved pardannelse. Hver husholdning bebor én bolig, og boligadfærden beskrives med flyttebevægelser mellem boliger af forskellig type, art, størrelse og beliggenhed.

Yderligere information

Klik her for at læse mere om DREAMs mikrosimuleringsmodel SMILE.