Introduktion til DREAMs befolkningsfremskrivningsmodel

DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet landsdækkende befolkningsfremskrivninger, hvis formål er at lave en langsigtet fremskrivning af udviklingen i den samlede danske befolkning frem til slutningen af det nuværende århundrede. I hvert fremskrivningsår opdeles den samlede befolkning efter køn, alder samt oprindelse. Alder afgrænses ved et-årige alderstrin fra 0 til 109 år, mens oprindelse afgrænses ved fem oprindelsesgrupper (personer af dansk oprindelse samt indvandrere og efterkommere, hvor de to sidstnævnte grupper underopdeles efter personens oprindelsesland).

Befolkningsmodellen

Den grundlæggende metode bag DREAMs befolkningsfremskrivning er en demografisk regnskabsmodel, som består i, at en givet udgangsbefolkning opdeles på et antal undergrupper (for eksempel køn, alder og oprindelse), der fremskrives ét år af gangen. Fremskrivningen sker på baggrund af vitale demografiske begivenheder: fødsler, dødsfald, indvandring, udvandring og naturalisering.

Regnskabsmodellen for befolkning holder styr på ændringen i den samlede befolkning mellem to år (primo). Mekanismerne i udviklingen af Danmarks befolkning er relativt få: befolkningen vokser på grund af fødsler samt indvandring og falder på grund af dødsfald og udvandring, mens sammensætningen af befolkningen på herkomstgrupper ændres gennem naturalisering (opnåelse af dansk statsborgerskab).

DREAMs befolkningsfremskrivning indeholder en model for hver af disse vitale begivenheder, som fremskriver antallet af fødsler og indvandringer, antallet af dødsfald og udvandringer samt antallet af statsborgerskabsskift.

Fødsler

Antallet af fødsler i et givet år afhænger dels af den aldersbetingede fertilitet og dels af antallet af kvinder i de fødedygtige aldre. Den aldersbetingede fertilitet angiver, hvor mange børn en kvinde i en givet alder gennemsnitligt får. Ved for alle aldre at multiplicere den aldersbetingede fertilitet med antallet af kvinder i den givne alder, haves et skøn over antallet af fødsler.

I fremskrivningsperioden anvendes en fremskrivning af den aldersbetingede fertilitet, hvor udviklingen på kort sigt bestemmes på baggrund af nuværende trend i fertiliteten, mens fertiliteten på lang sigt konvergerer mod et langsigtsniveau.

Det samlede antal af nyfødte fordeles på køn ved at antage, at en konstant andel af alle nyfødte er drenge. Andelen af drengebørn beregnes ud fra den historiske dataperiode, som er til rådighed. På baggrund af moderens oprindelsesgruppe bestemmes alle nyfødtes oprindelse ved at anvende en sandsynlighedsfordeling for at ende i hver oprindelsesgruppe. Sandsynlighedsfordelingen er konstrueret på baggrund af historiske erfaringer.

Indvandring

Antallet af personer, som i et givet år indvandrer til Danmark er i befolkningsmodellen opdelt i to typer af indvandring. For befolkningsgrupper uden dansk statsborgerskab er der en givet tilstrømning af indvandrere, mens der for befolkningsgrupper med dansk statsborgerskab er genindvandring, som beregnes ud fra indvandringsfrekvenser. Genindvandringsfrekvensen antages at være konstant i fremskrivningsperioden.

Dødsfald

Antallet af dødsfald i et givet år afhænger dels af den aldersbetingede dødshyppighed og dels af antallet af personer i hvert alderstrin. Den aldersbetingede dødshyppighed angiver sandsynligheden for at dø i en givet alder. Ved for alle aldre at multiplicere den aldersbetingede dødshyppighed med antallet af personer i hvert alderstrin, haves et skøn over antallet af dødsfald.

Som fremtidige dødeligheder anvendes en fremskrivning af den aldersbetingede dødshyppighed. I denne fremskrivning antages det, at den fremtidige udvikling i en givet aldersbetinget dødelighed kan beskrives ud fra den historiske udvikling i de aldersbetingede dødeligheder.

Udvandring

Antallet af personer, som i et givet år udvandrer fra Danmark afhænger dels af aldersbetingede udvandringsfrekvenser, som desuden afhænger af oprindelse, og dels af antallet af personer i hvert alderstrin. Undvandringsfrekvenserne udregnes på baggrund af historisk data, og ved at multiplicere den aldersbetingede udvandringsfrekvens med antallet af personer i en givet alder som er af en given oprindelse opnås et skøn over antallet af personer, som udvandrer fra Danmark. Udvandringsfrekvensen antages at være konstant i fremskrivningen.

Naturalisering

Antallet af personer uden dansk statsborgerskab, der i et givet år skifter statsbrorgerskab, bestemmes ud fra den aldersbetingede frekvens for statsborgerskabsskift. Denne multipliceres i hvert alderstrin med antallet af personer, som ikke har dansk statsborgerskab, hvorved man har et skøn over antallet af personer, som skifter statsborgerskab. Frekvensen for skift at statsborgerskab antages at være konstant i fremskrivningsperioden.

Anvendelse af befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningen anvendes som input til DREAMs uddannelsesmodel, hvor udviklingen i befolkningens samlede størrelse, alderssammensætningen af denne samt fordelingen på herkomst har stor betydning for, hvor stort det fremtidige optag på de enkelte uddannelser formodes at blive. Herudover anvendes befolkningsfremskrivningen selvstændigt til at foretage vurderinger af, hvilke effekt ændringer i for eksempel fertilitet, dødelighed, indvandring og/eller udvandring har på den langsigtede udvikling i den samlede danske befolkning.

Opdatering samt yderligere information

DREAMs befolkningsfremskrivning opdateres en gang årligt. Opdateringen består i den registrerede udvikling i befolkningen frem til seneste dataår, ligesom der løbende foretages metodemæssige udvidelser samt forbedringer.

En mere udførlig beskrivelse af fremskrivningsmetoden i befolkningsmodellen kan ses sammen med offenliggørelsen af DREAMs seneste befolkningsfremskrivning. Klik her for at læse mere om befolkningsfremskrivningsmodellen.