Den økonomiske modelgruppe DREAM

DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi - herunder særligt samspillet mellem den offentlige sektor og den resterende økonomi.

Det såkaldte DREAM-modelsystem består af en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolkningsregnskab og den makroøkonomiske model DREAM. Formålet med dette system er fortrinsvis at kunne analysere problemstillinger i relation til finanspolitisk holdbarhed.

DREAM har desuden udviklet den statiske generelle ligevægtsmodel REFORM og den dynamiske mikrosimuleringsmodel SMILE. REFORM-modellen bruges hovedsageligt til strukturelle analyser, hvor samspillet mellem økonomiens sektorer er interessant (f.eks. konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold). Mikrosimuleringsmodellen SMILE benyttes især til langsigtede fordelingsanalyser og til regionale fremskrivninger.

Desuden udfører DREAM løbende diverse statistiske og beskrivende analyser.

Læs en mere omfattende introduktion til det samlede modelsystem.

Februar 2019

DREAM har for Boligøkonomisk Videncenter set nærmere på udsatte boligområder i Danmark. I rapporten identificeres udsatte boligområder i Danmark gennem perioden 1986-2017, og beboernes karakteristika og adfærdsmønstre analyseres.

December 2018

I arbejdspapiret "Pension Wealth, Preference Heterogeneity and the Impact of Retirement Policies" opstilles og estimeres en model for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Modellen anvendes til at undersøge, hvorvidt stigende pensionsformuer kan lede til, at arbejdsudbudseffekten af tilbagetrækningsreformer, der øger pensionsalderen, dæmpes.

December 2018

DREAM har i samarbejde med Danmarks Statistik udarbejdet en serie af befolkningsfremskrivninger, der har til formål at er at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060 og illustrere betydningen af varierende antagelser vedrørende gruppens demografiske adfærd. En person opgøres som barn af en efterkommer, hvis vedkommende har mindst én forælder, der er efterkommer og ingen forældre af dansk oprindelse. Pr. 1. januar 2018 omfattede befolkningen bestående af børn af efterkommere 24.203 personer, hvoraf flere end 80 pct. er yngre end 15 år og flere end 90 pct. er yngre end 20 år.

Resultater fra analysen indgår i kapitel 8 i rapporten ”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse” udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.

Se nyhedsoversigten for flere nyheder.