Produkter fra DREAM

DREAM udbyder en række forskellige produkter til såvel offentlige som private rekvirenter. Produkterne omfatter bl.a. eksogene fremskrivninger af befolkningens tilhørsforhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, der udgør baggrunden for DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning. Endvidere kan leveres analyser omfattende ændringer i disse grundlæggende fremskrivninger eller i de øvrige økonomiske antagelser, der benyttes til at fastlægge forventningen til den strukturelle økonomiske udvikling i DREAMs makroøkonomiske model. DREAM udfører også analyser ved brug af den statiske multisektormodel REFORM eller baseret på mikrosimulationsmodellen SMILE. Endvidere gives gerne tilbud på øvrige analyser, der ikke umiddelbart er omfattet af mulighederne i det eksisterende modeludvalg.

DREAMs produkter kan rekvireres på flere forskellige måder. Data fra DREAMs grundfremskrivninger kan købes enkeltvist eller samlet. Beregninger på DREAM-systemet kan enten købes enkeltvist eller i tilfælde af større analyser som del af en klippekortsordning. Et klippekort omfatter 10 standardberegninger på DREAMs modelsystem, her afgrænset til analyser i DREAMs formodelsystem, DREAMs makroøkonomiske model og REFORM modellen. Klippekortet omfatter således ikke beregninger på mikrosimulationsmodellen SMILE eller øvrige analyser. For specialopgaver eller analyser på SMILE gives et individuelt tilbud.

Klippekortsordning

Ordningen koster 130.000 kr. plus moms om og omfatter følgende:

Klippekortets løbetid varer så længe som det tager at bruge de 10 klip.

Data fra DREAMs grundfremskrivninger

Data fra DREAMs grundfremskrivninger kan købes enkeltvist eller som pakker:

  1. DREAMs uddannelsesfremskrivning, pris 30.000 kr. plus moms. Fremskrivningen omfatter den forventede udvikling i befolkningen fordelt på køn, alder, oprindelse, igangværende og højst fuldførte uddannelse.
  2. DREAMs socioøkonomiske fremskrivning baseret på DREAMs RAS-udtræk, pris 50.000 kr. plus moms. Fremskrivningen omfatter den forventede udvikling i befolkningen fordelt på køn, alder, oprindelse samt socioøkonomisk status.
  3. DREAMs socioøkonomiske fremskrivning fordelt på højst fuldførte uddannelse, pris 70.000 kr. plus moms. Fremskrivningen svarer til fremskrivningen i pkt. 2 fordelt på højst fuldførte uddannelse.
  4. Data fra DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning, pris 40.000 kr. plus moms. Fremskrivningen er den samme som er omfattet af klippekortsordningen.
  5. Samlet pakke med 1. - 4., pris kr. 100.000 plus moms.

For rekvirenter med et klippekort kan data fra DREAMs grundfremskrivninger købes til halv pris. Pkt. 5 er dog ikke omfattet heraf.

Enkeltberegninger

En standardberegning på DREAMs modelsystem, herunder REFORM, koster 20.000 kr. plus moms.

En standardberegning defineres som en beregning, der fremkommer ved at ændre en variabel, der i forvejen indgår i DREAMs makroøkonomiske model eller i REFORM. Prisen for beregninger, der ikke kan gennemføres på denne måde aftales særskilt. Beregninger, der indebærer ændringer i befolknings-, uddannelsesfremskrivnignen og/eller den socioøkonomiske fremskrivning, tæller dobbelt i denne forbindelse. Til hver standardberegning medfølger en kort beskrivelse af forudsætninger bag beregningen og af de centrale økonomiske mekanismer, som giver anledning til resultatet. Evt. hovedforbehold for beregningsresultatet inkluderes også.

Det bemærkes, at hvis kunden har købt data fra DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning leveres både niveaueffekter og marginaleffekter af beregningen. Hvis kunden ikke har købt data fra den langsigtede fremskrivning leveres alene marginaleffekten af beregningen.

For beregninger på DREAMs systemet, der ikke kan karakteriseres som standardberegninger, aftales en særskilt pris.

Øvrige analyser

For beregninger baseret på DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE kan indhentes et individuelt tilbud. Man er endvidere altid velkommen til at henvende sig for rekvirering af tilbud på økonomiske analyser, der ikke umiddelbart er omfattet af mulighederne i DREAMs modelsystem.

Leveringsvilkår

Leveringstid

For indehavere af et klippekort leveres standardberegninger med en frist på fem arbejdsdage, dog syv arbejdsdage for beregninger, der inkluderer ændringer i befolkningsfremskrivningen, uddannelsesfremskrivningen eller ændringer i den socioøkonomiske fremskrivning. For øvrige rekvirenter aftales leveringstiden ved bestilling. Der tages forbehold for visse typer af beregninger, som er teknisk vanskelige at gennemføre. Ved en samlet bestilling på flere samtidige beregninger aftales en individuel tidsfrist for leverancen.

Leveringsfrister for beregninger, som indebærer forudgående analyse eller anden type af forarbejde før implementering i DREAM, aftales individuelt forud for beregningen. Fastlæggelse af prisen for disse beregninger aftales forud for arbejdet. For rekvirenter med en klippekortsordning kan omkostningerne ved forudgående analyse finansieres inden for klippekortets rammer, hvilket sker ved, at merprisen for beregningen omsættes til et antal standardberegninger.

Da DREAM ikke er et stort produktionsmiljø, kan der opstå spidsbelastningsproblemer, som betyder, at det ikke er muligt at opfylde de almindelige leveringsfrister. I dette tilfælde forpligter DREAM sig til at oplyse om dette ved modtagelse af ordren på beregninger, ligesom DREAM forpligter sig til at oplyse den konkrete leveringsfrist. Ved overskridelser af de generelle frister aftales prisreduktion eller kompenserende ydelser.

I en periode på seks uger op til DREAMs årlige offentliggørelse af sit grundforløb, forbeholder DREAM sig retten til at frasige sig bestillinger fra rekvirenter med et klippekort.

Offentliggørelse af analyser fra DREAM

Analyser foretaget for eksterne rekvirenter offentliggøres på DREAMs hjemmeside én måned efter levering til rekvirenten. Fristen kan forhandles. Hvis rekvirenten selv offentliggør analysen, anføres rekvirenten i DREAMs analyse. Hvis rekvirenten ikke offentliggør analysen, er det op til rekvirenten, om denne vil anføres som rekvirent i DREAMs analyse.

Når og hvis rekvirenten offentliggør sin egen version af DREAMs analyse, gælder følgende tre forhold: (i) DREAM adviseres før udgivelsen. Dette gælder også, hvis kunden videregiver analysen til pressen, (ii) DREAM har ret til at udtale sig i forbindelse med offentliggørelsen, (iii) DREAM lægger sin version af analysen ud på DREAMs hjemmeside samme dag som analysen offentliggøres.

Karensperiode ved folketingsvalg

I forbindelse med folketingsvalg gælder følgende: DREAM har en karensperiode fra den dag valget udskrives til og med valgdagen. I denne periode leverer DREAM ikke nye analyser til eksterne rekvirenter og udtaler sig ikke om igangværende analyser. Hvis en rekvirent offentliggør en analyse under valgkampen, leveret af DREAM før valgets udskrivelse, kan DREAM på eget initiativ udsende en skriftlig præcisering.